El Norte Bowl

Served with either chicken, steak or mixed, white rice, fajita veggies, pinto beans, cilantro, corn and avocado